005/2017 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2016»

005/2017 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2016»