061/2017 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τα έτη 2017-2018-2019».

061/2017 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τα έτη 2017-2018-2019».