281/2017 – Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου»

281/2017 – Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου»