251/2017 – Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»