217/2015 – Έγκριση συμβιβαστικής διευθέτησης της οφειλής λόγω μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα της ιδιοκτησίας ΚΑΛΛΙΝΤΖΗ ΑΝΘΗΣ που συμμετέχει στην 1/2009 Πράξη Εφαρμογής