266/2016 – Έγκριση συμψηφισμού δικαιωμάτων και υποχρεώσεων προσκύρωσης παλαιάς καταργηθείσης οδού στην ιδιοκτησία ΚΟΥΤΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ και ΚΟΥΤΡΑ ΜΑΥΡΑΣ με Κ.Α. 010117 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2202 – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

266/2016 – Έγκριση συμψηφισμού δικαιωμάτων και υποχρεώσεων προσκύρωσης παλαιάς καταργηθείσης οδού στην ιδιοκτησία ΚΟΥΤΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ και ΚΟΥΤΡΑ ΜΑΥΡΑΣ με Κ.Α. 010117 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2202 – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

266/2016 – Έγκριση συμψηφισμού δικαιωμάτων και υποχρεώσεων προσκύρωσης παλαιάς καταργηθείσης οδού στην ιδιοκτησία ΚΟΥΤΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ και ΚΟΥΤΡΑ ΜΑΥΡΑΣ με Κ.Α. 010117 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2202 – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ