246/2019 – Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 Δήμου Ιλίου