163/2014 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ενοικίαση περιπτέρων για τη διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων

163/2014 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ενοικίαση περιπτέρων για τη διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων