Έγκριση του απολογιστικού πίνακα του Β’ Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, οικονομικού έτους 1997