144/2013 – Έγκριση του σχεδίου του φακέλου του έργου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μετακίνησης των κατοίκων του Δήμου»

144/2013 – Έγκριση του σχεδίου του φακέλου του έργου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μετακίνησης των κατοίκων του Δήμου»