382/2010 – Έγκριση του 1υ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

382/2010 – Έγκριση του 1υ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Έγκριση του 1υ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ads3822010.pdfa