238/2013 – Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τελικού Τακτοποιητικού) του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

238/2013 – Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τελικού Τακτοποιητικού) του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ