360/2018 – Έγκριση τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών, όρων διακήρυξης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας»

360/2018 – Έγκριση τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών, όρων διακήρυξης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας»