171/2017 – Έγκριση τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών και τροποποιημένων όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Ιλίου, έτους 2017»

171/2017 – Έγκριση τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών και τροποποιημένων όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Ιλίου, έτους 2017»