Έγκριση 2.000,00€ με ΦΠΑ για αμοιβή ορκωτών λογιστών οικονομικής διαχείρισης 2012