177/2017 – Έισήγηση για την αποδέσμευση ποσών και την έγκριση πίστωσής τους