486/2017 – Έισήγηση για την συμπληρωματική έγκριση πίστωσης ποσών