291/2010 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, οικονομικού έτους 2010

291/2010 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, οικονομικού έτους 2010

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, οικονομικού έτους 2010

ADS2912010.pdfa