305/2010 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ του Δήμου Ιλίου οικονομικού έτους 2010

305/2010 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ του Δήμου Ιλίου οικονομικού έτους 2010

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού  του Ν.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ του Δήμου Ιλίου οικονομικού έτους 2010

ADS3052010.pdfa