346/2010 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2010

346/2010 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2010

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2010

ADS3462010.pdfa