115/2017 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αποδοχή δωρεάς βιβλίων»