293/2015 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την «Υπογραφή της Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank, με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω συστήματος στους Δ/ντες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

293/2015 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την «Υπογραφή της Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank, με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω συστήματος στους Δ/ντες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

293/2015 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την «Υπογραφή της Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank, με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω συστήματος στους Δ/ντες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης