439/2015 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης που αφορά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο μας για τη βελτίωση προσβασιμότητας Λεωφ. Φανουρίου

439/2015 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης που αφορά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο μας για τη βελτίωση προσβασιμότητας Λεωφ. Φανουρίου