244/2017 – Έξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων

244/2017 – Έξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων