190/2017 – Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 183/27-04-2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης για την έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»

190/2017 – Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 183/27-04-2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης για την έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»

190/2017 – Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 183/27-04-2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης για την έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»