436/2014 – Ακύρωση της υπ’ αρ. 389/13-11-2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, Ανάκληση της ΑΑΥ 843/2014 και λήψη νέας απόφασης που αφορά την έγκριση πίστωσης και τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας για την «Μεταφορά πιάνου»

436/2014 – Ακύρωση της υπ’ αρ. 389/13-11-2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, Ανάκληση της ΑΑΥ 843/2014 και λήψη νέας απόφασης που αφορά την έγκριση πίστωσης και τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας για την «Μεταφορά πιάνου»

436/2014 – Ακύρωση της υπ’ αρ. 389/13-11-2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, Ανάκληση της ΑΑΥ 843/2014 και λήψη νέας απόφασης που αφορά την έγκριση πίστωσης και τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας για την «Μεταφορά πιάνου»