Ανάθεση εργασιών σε δημοσιογράφο

Ανάθεση εργασιών σε δημοσιογράφο

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την με κωδικό 96/2020 μελέτη που αφορά την «Ανάθεση εργασιών σε δημοσιογράφο» συνολικού προϋπολογισμού 12.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές για την ανωτέρω υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη με ΚΜ 96/2020 για τη διενέργειά της, με απευθείας ανάθεση. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι  η οικονομικότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 30/06/2020 ώρα 11:00 π.μ στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου μας , Κάλχου  48-50 1ος όροφος , ή  μπορείτε εναλλακτικά να στείλετε την προσφορά σας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου με email στο: kentrikigrammateia@ilion.gra ώστε να καταχωρηθεί και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30/06/2020 και ώρα 11.10 π.μ

To email της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου πρέπει να αποσταλεί ως εξής:

 

·      Θέμα: «Προσφορά για την Π96/2020»
·      Περιεχόμενο:   Προς: Δήμο Ιλίου (Ο.Υ. – Τμήμα Προμηθειών)
Προσφορά για την Π96/2020: «Ανάθεση εργασιών σε δημοσιογράφο»
«Ονοματεπώνυμο Αποστολέα, Επωνυμία Εταιρίας με στοιχεία επικοινωνίας»
·      Επισυναπτόμενα Αρχεία: ·       Προσφορά, και ό,τι άλλο απαιτείται από τη με ΚΜ 96/2020 Μελέτη του Δήμου μας

·       (Παρακαλούμε τα επισυναπτόμενα αρχεία να είναι τύπου .pdf και να έχουν όσο το δυνατό μικρό μέγεθος)

          

Σας επισημαίνουμε ότι προσφορές μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως σε φάκελο κλειστό μέχρι και την Τρίτη  30/06/2020 ώρα 11:00 πμ. και στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).

 

Π9620 Έντυπο οικ προσφοράςa

Π9620 Μελέτη (ΑΑ)a

Π9620 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Προς Άπαντες (ΑΑ)a