011/2015 – Ανάκληση της με αρ. πρωτ. 46154/20-11-2014 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ», επί της οδού Πολυτέκνων 59, ιδιοκτησίας ΜΑΡΑΖΩΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, στην οποία ανακλήθηκε το πιστοποιητικό πυροπροστασίας

011/2015 – Ανάκληση της με αρ. πρωτ. 46154/20-11-2014 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ», επί της οδού Πολυτέκνων 59, ιδιοκτησίας ΜΑΡΑΖΩΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, στην οποία ανακλήθηκε το πιστοποιητικό πυροπροστασίας

011/2015 – Ανάκληση της με αρ. πρωτ. 46154/20-11-2014 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ», επί της οδού Πολυτέκνων 59, ιδιοκτησίας ΜΑΡΑΖΩΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, στην οποία ανακλήθηκε το πιστοποιητικό πυροπροστασίας