046/2015 – Ανάκληση της με αρ. 25/10.03.2015 Α.Ε.Π.Ζ. και της με αρ. 185/30.03.2015 Απόφασης Δημάρχου σφράγισης που αφορά κατάστημα ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ & ΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ιδιοκτησίας ΦΕΡΕΝΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Ιωάννη, επί της οδού Αιακού 53 & Ιδομενέως, στο Ίλιον

046/2015 – Ανάκληση της με αρ. 25/10.03.2015 Α.Ε.Π.Ζ. και της με αρ. 185/30.03.2015 Απόφασης Δημάρχου σφράγισης που αφορά κατάστημα ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ & ΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ιδιοκτησίας ΦΕΡΕΝΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Ιωάννη, επί της οδού Αιακού 53 & Ιδομενέως, στο Ίλιον

046/2015 – Ανάκληση της με αρ. 25/10.03.2015 Α.Ε.Π.Ζ. και της με αρ. 185/30.03.2015 Απόφασης Δημάρχου σφράγισης που αφορά κατάστημα ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ & ΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ιδιοκτησίας ΦΕΡΕΝΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Ιωάννη, επί της οδού Αιακού 53 & Ιδομενέως, στο Ίλιον