165/2019 – Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 086/2019 & της υπ’ αριθμ. 128/2019 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης για την έγκριση της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού & τροποποίησης τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2019

165/2019 – Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 086/2019 & της υπ’ αριθμ. 128/2019 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης για την έγκριση της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού & τροποποίησης τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2019