357/2013 – Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 296/2013 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας που αφορά στην καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 2/2007 για την απαλλοτρίωση επί της οδού Ιπποδαμείας – Ο.Τ. 2146, 2147, 2151, 2152, 2154, 2155 Περιοχής Ραδιοφωνίας

357/2013 – Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 296/2013 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας που αφορά στην καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 2/2007 για την απαλλοτρίωση επί της οδού Ιπποδαμείας – Ο.Τ. 2146, 2147, 2151, 2152, 2154, 2155 Περιοχής Ραδιοφωνίας