021/2014 – Αποδοχή δωρεάς ακινήτου ιδιοκτησίας Νικολάου Λιάκου