207/2019 – Αποδοχή παραίτησης του Αντιπροέδρου Δ.Σ. κ. Μουζακίτη Κωνσταντίνου και εκλογή νέου Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του Ν. 4555/2018

207/2019 – Αποδοχή παραίτησης του Αντιπροέδρου Δ.Σ. κ. Μουζακίτη Κωνσταντίνου και εκλογή νέου Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του Ν. 4555/2018