Απονομή τριμήνων αποδοχών της αποχωρούντος μονίμου υπαλλήλου.