095/2009 – Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα κάδων απορριμμάτων