ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για το έργο : «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ ΕΚΤΟΡΟΣ ΓΙΑΛΟΨΟΥ»

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για το έργο : «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ ΕΚΤΟΡΟΣ ΓΙΑΛΟΨΟΥ»

a

Ο Δήμος Ιλίου, πρόκειται να διεξάγει ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΔΥΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΚΤΟΡΟΣ ΓΙΑΛΟΨΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 185.000,00 Ευρώ το οποίο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών (ΣΑΕ055  2003ΣΕ05500005). Το έργο αφορά οικοδομή η οποία είναι επικίνδυνα ετοιμόρροπη και πρέπει άμεσα να κατεδαφιστεί.
Επίσης, κατ’ εφαρμογή :
  1. Της περ. (α) παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και,
  2. Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-17 Β΄) θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή των τριών (03) τεχνικών υπαλλήλων και των αναπληρωτών τους που θα αποτελέσουν την επιτροπή διαγωνισμού του ως άνω έργου σύμφωνα με την περ. (α) παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. Στην κλήρωση μετέχουν όλα τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24-05-2019 και ώρα 10:30π.μ. μέσω της ιστοσελίδας: www.mimed.ggde.gra , από την ορισμένη, με απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, επιτροπή του άρθρου 5 της ως άνω Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών.
Η παρούσα ανακοίνωση, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες: α) του Δήμου: www.ilion.gra και β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gra

<!–

–>