ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Ο Δήμος Ιλίου, πρόκειται να διεξάγει ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανάπλαση Λεωφόρου Αγ. Νικολάου», προϋπολογισμού δαπάνης 5.340.000,00 Ευρώ το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες ανάπλασης από ρυμοτομική σε ρυμοτομική της Λεωφόρου Αγ. Νικολάου για τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της προσβασιμότητας

Επίσης, κατ’ εφαρμογή :
1) Της περ. (β) παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και,
2) Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β΄)

θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gra, για την επιλογή τεσσάρων (4) τεχνικών υπαλλήλων, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, που θα συμμετέχουν στην επιτροπή διαγωνισμού του ως άνω έργου σύμφωνα με την περ. (β) παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
Στην κλήρωση μετέχουν όλα τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11-05-2020 και ώρα 10:30 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας: www.mimed.ggde.gra , από την ορισμένη, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, επιτροπή του άρθρου 5 της ως άνω Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών.

Η παρούσα ανακοίνωση, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

α) του Δήμου: www.ilion.gra και

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gra

ΜΗΜΕΔ 05052020 ΑΓ_ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΑΑ)a