ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για το έργο : «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ»

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για το έργο : «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ»

a

Ο Δήμος Ιλίου, πρόκειται να διεξάγει ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 280.000,00 Ευρώ το οποίο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ του Υπουργείο Εσωτερικών και από ΣΑΤΑ Δήμου Ιλίου. Η παρούσα μελέτη αφορά τις απαραίτητες παρεμβάσεις για την προσαρμογή των λειτουργούντων Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου στις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων.
Επίσης, κατ’ εφαρμογή :
1) Της περ. (α) παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και,
2) Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β΄) θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή των τριών (03) τεχνικών υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους που θα αποτελέσουν την επιτροπή διαγωνισμού του ως άνω έργου σύμφωνα με την περ. (α) παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. Στην κλήρωση μετέχουν όλα τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 01-11-2019 και ώρα 10:30π.μ. μέσω της ιστοσελίδας: www.mimed.ggde.gr , από την ορισμένη, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, επιτροπή του άρθρου 5 της ως άνω Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών.
Η παρούσα ανακοίνωση, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:
α) του Δήμου: www.ilion.gr και
β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gr

<!–

–>