067/2013 – Διαγραφή οφειλής 2.500,00 € της ιδιοκτησίας (8) Παλιγγίνη Ιωάννη ως υπόχρεου παρόδιου λόγω ρυμοτομίας που αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 089/25-02-2010 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

067/2013 – Διαγραφή οφειλής 2.500,00 € της ιδιοκτησίας (8) Παλιγγίνη Ιωάννη ως υπόχρεου παρόδιου λόγω ρυμοτομίας που αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 089/25-02-2010 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου