014/2014 – Εγκριση πίστωσης ποσού 10.656,36 € για εξόφληση ασφαλίστρων μεταφορικών μέσων