206/2019 – Εκλογή μελών για το Δ.Σ. στο Σύνδεσμο Δήμων & Κοινοτήτων για την ίδρυση Κοινού Νεκροταφείου