035/2010 – Εκλογή Προέδρου & Αντιπροέδρου του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006