036/2010 – Εκλογή Προέδρου του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006