248/2017 – Εξέταση ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία «ΖΙΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ» κατά της 216/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Προμήθεια Γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Ιλίου, έτους 2017»

248/2017 – Εξέταση ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία «ΖΙΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ» κατά της 216/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Προμήθεια Γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Ιλίου, έτους 2017»