Εξέταση ένστασης των υποψηφίων προμηθευτών με τις επωνυμίες “ITCS. COM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ», «ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» & «ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ Α.Ε.» κατά της υπ’ αριθμ. 341/29-6-2010 Α.Δ.Ε. που αφορά το διαγωνισμό για την «Προμήθεια διαδραστικών πινάκων»

Εξέταση ένστασης των υποψηφίων προμηθευτών με τις επωνυμίες “ITCS. COM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ», «ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» & «ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ Α.Ε.» κατά της υπ’ αριθμ. 341/29-6-2010 Α.Δ.Ε. που αφορά το διαγωνισμό για την «Προμήθεια διαδραστικών πινάκων»

Εξέταση ένστασης των υποψηφίων προμηθευτών με τις επωνυμίες “ITCS. COM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ», «ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» & «ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ Α.Ε.» κατά της υπ’ αριθμ. 341/29-6-2010 Α.Δ.Ε. που αφορά το διαγωνισμό για την «Προμήθεια διαδραστικών πινάκων»

ade3812010.pdfa

Εξέταση ένστασης των υποψηφίων προμηθευτών με τις επωνυμίες “ITCS. COM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ», «ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» & «ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ Α.Ε.» κατά της υπ’ αριθμ. 341/29-6-2010 Α.Δ.Ε. που αφορά το διαγωνισμό για την «Προμήθεια διαδραστικών πινάκων»