Εξέταση προσφορών και απόφαση ανάθεσης που αφορά τον «Έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου έτους 2010»

Εξέταση προσφορών και απόφαση ανάθεσης που αφορά τον «Έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου έτους 2010»

Εξέταση προσφορών και απόφαση ανάθεσης που αφορά τον «Έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου έτους 2010»

ade5602010.pdfa