Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2011»