Επανέγκριση πίστωσης ποσού 10.777,16 ευρώ για δαπάνες καθαρισμού των κτιρίων των οκτώ (8) Κ.Α.Π.Η., του Τμήματος Κοινωνικής Αλλήλεγγύης του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, σε βάρος του Κ.Α. 10.6277.0006 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013

Επανέγκριση πίστωσης ποσού 10.777,16 ευρώ για δαπάνες καθαρισμού των κτιρίων των οκτώ (8) Κ.Α.Π.Η., του Τμήματος Κοινωνικής Αλλήλεγγύης του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, σε βάρος του Κ.Α. 10.6277.0006 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013

Επανέγκριση πίστωσης ποσού 10.777,16 ευρώ για δαπάνες καθαρισμού των κτιρίων των οκτώ (8) Κ.Α.Π.Η., του Τμήματος Κοινωνικής Αλλήλεγγύης του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, σε βάρος του Κ.Α. 10.6277.0006 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013