Επανέγκριση πίστωσης ποσού 15.400,00 ευρώ για την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ιλίου, του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» για την λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, σε βάρος του Κ.Α. 00.6736.0003 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013

Επανέγκριση πίστωσης ποσού 15.400,00 ευρώ για την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ιλίου, του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» για την λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, σε βάρος του Κ.Α. 00.6736.0003 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013

Επανέγκριση πίστωσης ποσού 15.400,00 ευρώ για την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ιλίου, του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» για την λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, σε βάρος του Κ.Α. 00.6736.0003 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013