Επανέγκριση πίστωσης ποσού 37.968,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, περιόδου 2013, σε βάρος του Κ.Α. 10.6063.0002 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013

Επανέγκριση πίστωσης ποσού 37.968,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, περιόδου 2013, σε βάρος του Κ.Α. 10.6063.0002 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013

Τελευταία Νέα

Επανέγκριση πίστωσης ποσού 37.968,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, περιόδου 2013, σε βάρος του Κ.Α. 10.6063.0002 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013